Voor wie is Wonen plus Zorg?

Voor wie is Wonen plus Zorg?

Voor iedereen die zelfstandig wil wonen met zorg en dienstverlening binnen handbereik.

Voor wie is Wonen plus Zorg?

Wonen plus Zorg

is er voor alle mensen die in meer of mindere mate, op basis van hun indicatie, behoefte hebben aan zorg. Bij wonen met zorg wordt vaak gedacht aan wonen in een zorginstelling, maar ook zorg aan huis is mogelijk. Bij Wonen plus zorg vinden we dat u thuis moet kunnen blijven wonen zolang u dat wilt. Daarom zetten we bij Wonen plus zorg onze expertise in zorgwoningen in en werken we samen met de beste zorgpartners om zo woningen en zorg van de hoogste kwaliteit op één plek aan te kunnen bieden. Op Wonen plus Zorg vindt u een compleet aanbod van verschillende woningen waar wonen met zorg mogelijk is. Op deze manier kunt u prettig en comfortabel blijven wonen, plus de zorg ontvangen waar u behoefte aan heeft.

Indicatie

Bij wonen en zorg wordt vaak gedacht aan de traditionele verzorgingsinstellingen. Wonen en zorg kan echter op verschillende manieren georganiseerd worden. Dit kan in een instelling zijn, maar ook bij u thuis. Hiervoor zijn dan ook verschillende indicaties mogelijk. Wonen plus zorg licht dit graag even voor u toe.

Er is de afgelopen tijd veel gepraat en geschreven over de veranderingen in de zorg. De veranderingen zijn ingevoerd vanaf 1 januari 2015. De overheid wil de zorg anders organiseren en mensen vinden het vaak prettig zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven. Om dit goed te regelen zijn er veel taken van de centrale overheid overgegaan naar de gemeenten. De gedachte is dat er vanuit de gemeente beter maatwerk geleverd kan worden. Daarnaast gaat de overheid ervan uit dat de zorgbehoeftige in eerste instantie de hulp regelen met familie, vrienden en buren. Voor wie zich met die steun niet meer kan redden blijft er gelukkig passende zorg mogelijk. Deze zorg wordt geleverd op basis van de navolgende wetten.

Wet Langdurige zorg (voorheen de AWBZ)

Dit is de wet die voortaan de blijvende 24-uurs zorg of toezicht regelt voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte zoals bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Dit kan verblijf in een instelling zijn of persoonlijke zorg en begeleiding thuis. Deze zorg kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ).

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Deze wet is erop gericht mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie zodat ze daar ook zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Samen met de gemeente wordt gekeken waar precies behoefte aan is en hoe dit kan worden gerealiseerd. Het kan onder andere gaan om ondersteuning bij het huishouden, dagbesteding of individuele begeleiding. Deze zorg kan worden aangevraagd bij het wijkteam of Wmo-loket van de gemeente waar de zorgbehoeftige woont.

De aangepaste Zorgverzekeringswet

Deze wet regelt vanaf 1 januari 2015 de persoonlijke verpleging en verzorging, ook wel extramurale zorg genoemd. Dit moet voortaan worden aangevraagd bij de wijkverpleegkundige. Deze bepaalt wat de cliënt nodig heeft. De wijkverpleegkundige wordt de spil in de zorg voor ouderen thuis. Zij/hij bepaalt of er behoefte is aan geneeskundige zorg, maar constateert ook of er andere ondersteuning een rol kan spelen. Hierdoor zullen ook de gemeente en de zorgverzekeraar gebruik maken van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Deze zorg kan worden aangevraagd bij de wijkverpleegkundige.

Hieronder is nog een keer schematisch het een en ander weergegeven.

Vraagt u in 2015 voor het eerst zorg aan dan wijst het schema u de weg waar u terecht kan voor een indicatie. Er is natuurlijk ook een grote groep mensen die al in het bezit is van een indicatie op basis van de oude wetgeving. Veel mensen komen in aanmerking voor de zogenaamde overgangsregeling. Vaak loopt de indicatie dan door tot een bepaalde datum en wordt u dan ondertussen in de gelegenheid gesteld een nieuwe indicatie aan te vragen. In een aantal situaties verandert er ook helemaal niets. Om te kijken wat er voor u precies geldt, adviseren wij u de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Hier vind u meer informatie over de verschillende overgangsregelingen.